:: หน้าแรก
:: ประวัติการจัดตั้ง
:: คณะกรรมการ
:: ความหมายโลโก้
:: แผนงานกิจกรรม
:: โป่งเทียม
:: ไฟป่า
:: ปลูกป่า
:: ค่ายเยาวชน
:: ชมรมดูนกโคราช
:: ชมรมรักษ์ผีเสื้อโคราช
:: ศูนย์ข้อมูลลำตะคอง
:: กระดานข่าว
:: Mail:raorakpar
 
 
 

มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่


ภาพมรดกโลกแห่งใหม่ 8 แห่ง
โครงการจัดการผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
UNESCO
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติตาพระยา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

 


  

 

Visitor Number

 


             
แผนงานกิจกรรม

                แผนงานกิจกรรมหรือแผนการดำเนินงานด้าน กิจกรรมต่างๆ นั้น "กลุ่มเรารักษ์ป่า" มีแนวคิดว่า การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงความอุดมสมบูรณ์อยู่ต่อไปได้นั้น คงไม่อาจประสบผลสำเร็จได้ หากดำเนินงาน จัดกิจกรรมเพียงด้านใดด้านหนึ่ง เพราะกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น ก็ไม่สามารถกระทำได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นเพื่อให้การดำเนิน กิจกรรมประสบผลสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และครอบคลุมปัญหาทุกด้าน  "กลุ่มเรารักษ์ป่า" จึงได้จัดกิจกรรม แบ่งออกตามฤดูกาล ดังนี้
               1.ในฤดูฝน  
  กิจกรรมจะเน้น "การปลูกป่า" เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และสร้างพื้นที่สีเขียวในทุกๆ พื้นที่
              
2.ในฤดูแล้ง  
กิจกรรมจะเน้น "การป้องกันและดับไฟป่า" และการทำ "โป่งเทียม" เพื่อเสริมธาตุอาหารให้แก่สัตว์ป่า  
               3.ในฤดูหนาว  กิจกรรมจะเน้น การจัด "ค่ายเยาวชนเรารักษ์ป่า" เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
               โดยกิจกรรมของ "กลุ่มเรารักษ์ป่า" นั้น จะมีเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หมุนเวียนกันไป ตามฤดูกาล

รางวัลแห่งเกียรติยศและความภูมิใจ
            นับตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา
"กลุ่มเรารักษ์ป่า" ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมมากมายหลากหลายกิจกรรมมากว่าหนึ่งร้อยครั้ง โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติและ จากการทำงานดังกล่าว เป็นผลให้ได้รับ "รางวัลโล่พระราชทาน" จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ในฐานะ "องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ เยาวชน" ดีเด่น สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาส วันเยาวชนแห่งชาติ เมื่อ 20 กันยายน 2545 นอกจากนั้น บุคลากรของ "กลุ่มเรารักษ์ป่า" อีก 2 ท่าน ยังได้รับรางวัล "อาสาสมัครดีเด่น" จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย อีกด้วย กล่าวคือ
               
-นายธงชัย  แสงประทุม  เลขาธิการ ได้รับรางวัล "อาสาสมัครดีเด่น" เนื่องในโอกาสปีอาสาสมัครสากล เมื่อปี 2544
              
-นายสาโรจน์  แสงอรุณ  อดีตรักษาการหัวหน้ากลุ่มฯ ได้รับรางวัล "อาสาสมัครดีเด่น" เนื่องในโอกาสปีอาสาสมัคร ไทย เม
ื่อปี 2545

 

 Since 25 Dec,2005

 

จัดทำโดย : กลุ่มเรารักษ์ป่า เลขที่ 240/12 ซอยมิตรภาพ 4 ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.08-94255888, 08-72427799  E-mail Address :
raorakpar@hotmail.com และ raorakpar@thaimail.com
Copyright © 2002 By www.raorakpar.org ->Best view is 1024x768 Pixels