:: หน้าแรก
:: ประวัติการจัดตั้ง
:: คณะกรรมการ
:: ความหมายโลโก้
:: แผนงานกิจกรรม
:: โป่งเทียม
:: ไฟป่า
:: ปลูกป่า
:: ค่ายเยาวชน
:: ชมรมดูนกโคราช
:: ชมรมรักษ์ผีเสื้อโคราช
:: ศูนย์ข้อมูลลำตะคอง
:: กระดานข่าว
:: Mail:raorakpar
 
 
 

มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่


ภาพมรดกโลกแห่งใหม่ 8 แห่ง
โครงการจัดการผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
UNESCO
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติตาพระยา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

 
 
ของที่ระลึก "กลุ่มเรารักษ์ป่า"

ของที่ระลึก (Suveneer) เป็นกองทุนเพื่อใช้ในการทำงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ "กลุ่มเรารักษ์ป่า" และเป็นก

 


  

 

Visitor Number

 

 

คณะกรรมการ "กลุ่มเรารักษ์ป่า"
ประจำปี 2553

ที่ปรึกษา
พลตำรวจตรี เชิด  ชูเวช ประธานที่ปรึกษา
สิทธิชัย บรรพต : หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
ตระกูล  อาจอารัญ : หัวหน้าเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3 (สวนห้อม)
ยุทธนา  ศรีเงินงาม : หัวหน้าเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 2 (คลองน้ำมัน)
ดร.พงศ์เทพ  สุวรรณวารี : อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พรชัย  วิสุทธาจารย์ : นักวิชาการป่าไม้
วัฒนศักดิ์  จิตติวัฒน์ : ผู้จัดการแผนกน้ำมันคลังปิโตเลียม จังหวัดขอนแก่น
ร.ต.ท.จิระพันธ์ ทองสกล และนายไชยวัฒน์  ศรีสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศักดา  เริงฤทธิ์ : อดีตหัวหน้า/ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเรารักษ์ป่า
ร.ต.ท.สุทีร์  แสงประเสริฐ : อดีตกรรมการกลุ่มเรารักษ์ป่า

 

คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ  :    -
รองประธานฯ 1 : นายสำรวย  ชวนโพธิ์
รองประธานฯ : นายสาโรจน์  แสงอรุณ
เลขาธิการ  : นายธงชัย  แสงประทุม
ฝ่ายเหรัญญิก :  : นายสาโรจน์  แสงอรุณ เป็นหัวหน้า, นายวันชัย  ผ่องสูงเนิน
และนายนพชัย นาคขุนทด เป็นผู้ช่วย
ฝ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ : นายนพดล  เพชรมะดัน เป็นหัวหน้า, นายนพชัย  นาคขุนทด
และน.ส.พัชรี  แหวนหล่อ เป็นผู้ช่วย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : นายชวินโรจน์ ธนาศิริจิรสิน เป็นหัวหน้า นายศุภมงคล  รัตนจิตร, นายมนตรี  กองเกิด เป็นผู้ช่วย
ฝ่ายกิจกรรม :
ส่วนป้องกันและดับไฟป่า :
นายกฤษณะ  ศรีสุวรรณ เป็นหัวหน้า นายสุระเดช  สีพอง เป็นผู้ช่วย
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า :
นายนพดล  เพชรมะดัน เป็นหัวหน้า
ส่วนการทำโป่งเทียม
: นายวันชัย  ผ่องสูงเนิน เป็นหัวหน้า
ฝ่ายสื่อสาร : นายกฤษณะ ศรีสุวรรณ เป็นหัวหน้า และนายศุภชัย จิรบุรณชัย เป็นผู้ช่วย
ฝ่ายวิชาการ : นายธงชัย  แสงประทุม เป็นหัวหน้า, นายสัจบรรณ  จำปาโพธิ์, นายวรวุฒ  พิลา
นายอุดม  กิ่งโพธิ์ และนายมนตรี  กองเกิด เป็นผู้ช่วย
ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมายธรรมชาติ : นายธงชัย  แสงประทุม เป็นหัวหน้า, นักสื่อความหมายธรรมชาติ ทุกคน เป็นผู้ช่วย
ฝ่ายกิจการพิเศษ : นายชยากร ชมโคกกรวด เป็นหัวหน้า, นายจักรพงษ์  พิทักษ์ เป็นผู้ช่วย
ฝ่ายทะเบียนและสมาชิก :  นายนพดล  เพรมะดัน เป็นหัวหน้า นางนิพัทธา  ศรีสุวรรณ เป็นผู้ช่วย

 

 Since 25 Dec,2005

 

 

 

จัดทำโดย : กลุ่มเรารักษ์ป่า เลขที่ 240/12 ซอยมิตรภาพ 4 ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.08-94255888, 08-72427799  E-mail Address :
raorakpar@hotmail.com และ raorakpar@thaimail.com
Copyright © 2002 By www.raorakpar.org ->Best view is 1024x768 Pixels